Соціальний проект для учасників АТО.


Всеукраїнська Громадська Організація «Українська горіхова Асоціація»

пропонує соціальний проект для учасників бойових дій.

Ми не пропонуємо «рибку», - ми даємо «вудку».  

       Велика кількість учасників бойових дій повернулася додому, до мирного життя. У багатьох виникає питання: що робити, як вести бізнес (роботу), заробляти і забезпечувати сім'ю. Багато хто отримав земельні ділянки і тепер виникає дилема: Як нею розпоряджатися ? Продати, здати в оренду, або освоювати самостійно.  Продати - гроші витрачені і тема закрита;

Здати в оренду і отримувати 4000 гривень на рік (4000: 12 = 330 грн. в місяць ?)

Краще освоювати самостійно і отримувати до 20 000 євро на рік !

   ВГО «Українська горіхова Асоціація», основним завданням якої є розвиток горіхового бізнесу в Україні, має досвід організації кооперативних садів шляхом об'єднання ОСГ членів Асоціації, прийняла рішення спільно з учасниками АТО з декількох областей України про створення Відокремленого підрозділу «Департамент по роботі з учасниками АТО» .

 

Департамент вирішує наступні завдання:

 • Надання допомоги при виділенні земельної ділянки для учасника АТО;
 • Створення об'єднання і реєстрація кооперативного горіхового саду;
 • Пошук фінансового забезпечення (кредити, інвестиції, гранти);
 • Посадка і технологічний супровід горіхового саду;
 • Організація збору, переробки та експорту горіха і горіхової продукції.

Учасники АТО, які бажають взяти участь в Програмі асоціації, надсилайте свою заяву на:

Пахно Володимир 050 5686462 ukr-nuts@ukr.net

Кливенко Александр 095 0564560 spravedlivo.ato.sumy@gmail.com 

Лелюх Тарас  050-195-75-65 tarasleliukh@ukr.net   

Софія Дубик    0937404346 sofioliferchuk@gmail.com  

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО

Відокремлений підрозділ «Департамент по роботі з учасниками АТО»

Громадської організації «Українська горіхова Асоціація»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення регулює порядок створення та діяльності «Департаменту по роботі з учасниками АТО» Громадської організації «Українська горіхова Асоціація» (далі за текстом - Підрозділ), з метою виконання вимог чинного законодавства України, статутних цілей, завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі, запровадження єдиного механізму їх функціонування з урахуванням єдності принципів демократії з цілісністю організаційно-правової структури Асоціації.

1.2. Це Положення є обов’язковим для всіх членів Підрозділу Асоціації.

1.3. «Департамент по роботі з учасниками АТО» Громадської організації «Українська горіхова Асоціація» створений за рішенням Президії Асоціації з метою виконання статутних цілей і завдань організації, розвитку її структурної мережі.

1.4. Підрозділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», Статутом Громадської організації «Українська горіхова Асоціація» і прийнятим Положенням про діяльність підрозділу.

1.5. Підрозділ використовує символіку та іншу атрибутику, яка затверджена в Асоціації.

1.6. Підрозділ користується основними фондами та обіговими коштами Асоціації.

1.7. Підрозділ здійснює свою діяльність на території всієї України.

1.8. Офіційною адресою Підрозділу є адреса місцезнаходження його постійно діючого керівного органу.

1.9. Підрозділ легалізує свою діяльність без набуття статусу юридичної особи.

1.10. Підрозділ є неприбутковою організацією та для виконання своїх завдань має право від імені Асоціації:

 • представляти та захищати законні інтереси своїх членів, а також свої законні інтереси;
 • отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї діяльності;
 • поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю Асоціації, пропагувати свої ідеї та мету;
 • сприяти поширенню правових знань та правової культури через друковані видання та інші засоби масової інформації;
 • сприяти налагодженню зв’язків між громадськими об’єднаннями, професійними спілками, об’єднаннями роботодавців, спілками України та інших країн;
 • організовувати чи приймати участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, фестивалів, відкритих засідань, конкурсів, виставок, симпозіумів;

1.11. Підрозділ може використовувати символіку Асоціації, затверджену Загальними Зборами Асоціації і зареєстровану у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.12. Підрозділ має право вносити свої пропозиції до органів управління Асоціації.

1.13. Підрозділ має право пропагувати ідеї, мету діяльності, назву та символіку Асоціації 

1.14. Членами Підрозділу можуть бути громадяни України, які приймали участь в бойових діях по звільненню Україні від іноземних загарбників, що поділяють програмні принципи та Статут Асоціації, сплачують членські внески, виконують рішення органів управління Асоціації та приймають участь у її діяльності (далі за текстом – Члени);

1.15. Права та обов’язки членів Асоціації визначені в її Статуті та є обов’язковими для усіх членів Підрозділу.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ

 

2.1. Метою Підрозділу є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів, прав і свобод своїх членів, сприяння удосконаленню законодавства України для створення економічних передумов по забезпеченню дотримання прав та інтересів громадян України.

2.2. Завданнями Підрозділу є:

 • представлення та захист законних прав та інтересів членів;
 • сприяння в одержанні земельних ділянок, кредитних та грантових ресурсів;
 • сприяння поширенню правових, професійних знань та правової культури через друковані видання та інші засоби масової інформації;
 • сприяння визначенню та розробленню спільної позиції, які представляють інтереси горіхівництва в різних регіонах України;
 • сприяння зміцненню громадянської злагоди в українському суспільстві, взаєморозуміння, довіри, співробітництва між громадянами України на основі спільності інтересів у різних сферах життя;
 • сприяння впровадженню програм та проектів у культурній, соціальній, науковій, політичній та економічній сферах життя українського суспільства;
 • сприяння підвищенню працездатності активного життя членів;
 • отримання від місцевих органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;
 • внесення пропозиції до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • Поширення розвитку горіхового бізнесу шляхом створення кооперативних підприємств (виробничі, обслуговуючі) для членів Підрозділу.

 

 1. МАЙНО ПІДРОЗДІЛУ

 

3.1. Кошти Підрозділу в установленому порядку формуються із наступних джерел та зараховуються на окремий облік на балансі Асоціації:

 • Вступні та членські внески;
 • кошті або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • кошті або майно, які надходять Підрозділу, від проведення її основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України;
 • дотацій або субсидій, які отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійності, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації       відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім випадків, які передбачені чинним законодавством України.

3.2. Порядок використання майна та коштів Підрозділу визначається Кошторисом, який затверджується Президією Асоціації та Головою Підрозділу відповідно до їх повноважень.

3.3. Кошти Підрозділу розподіляються наступним чином: 50% перераховуються на рахунок Асоціації, а 50% залишаються на субрахунку Підрозділу та використовуються на реалізацію мети і завдань, що визначені Статутом Асоціації та цим Положенням. 

 

4.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

4.1. Органами управління Підрозділу є:

 • Правління Підрозділу;
 • Голова правління Підрозділу.

4.2. Керівником Підрозділу може бути обраний дійсний член Асоціації, який, на думку членів Асоціації, є достатньо компетентним для виконання покладених на керівника Підрозділу функцій.

4.3. Керівник Підрозділу обирається на Зборах членів Підрозділу простою більшістю голосів терміном на один рік та затверджується Президією Асоціації.

4.4. Керівник Підрозділу підзвітний Зборам Асоціації, Президії Асоціації, Президенту Асоціації.

4.5. Керівник Підрозділу здійснює керівництво діяльністю Підрозділом в межах, що визначені Статутом Асоціації та цим Положенням.

4.6. Вказівки та доручення керівника Підрозділу, що видані ним в межах своєї компетенції, є обов’язковими до виконання всіма членами.

4.7. Правління – постійно діючий керівний орган Підрозділу, який діє між Зборами та уповноважений вирішувати всі питання діяльності Підрозділу, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Асоціації.

4.8. Членами Правління є: Голова Підрозділу, заступник голови Підрозділу та інші члени Підрозділу.

4.9. Кількісний склад Правління встановлюється рішенням Асоціації і складає 3 особи.

4.10. Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше, ніж один раз на квартал.

4.11. Голова Підрозділу:

 • здійснює керівництво поточною діяльністю Підрозділу на підставі цього Положення;
 • організує виконання рішень керівних органів та Президента Асоціації, а також Зборів членів Підрозділу, подає звіт про їх виконання;
 • виносить питання на розгляд Зборів членів Підрозділу;
 • представляє Підрозділ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від   форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами;
 • розпоряджається коштами та майном Підрозділу відповідно до Статуту Асоціації, цього Положення, статутних та інших документів Асоціації, чинного законодавства України;
 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Асоціації та Підрозділу;
 • звітує перед Загальними Зборами та Президією Асоціації про виконання їх рішень;
 • сприяє залученню нових членів Асоціації;
 • організовує облік членів Підрозділу ;
 • контролює сплату членських внесків

4.12. Рішення Голови оформлюються наказами. Голова організує ведення книги реєстрації наказів, облік листування.

4.13. Під час відсутності Голови його обов'язки виконує Заступник голови.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

5.1. Органи управління Підрозділу звітують перед Асоціацією за використання коштів та майна, що знаходяться в користуванні Підрозділу.

5.2. Документи звітності постійно зберігаються за місцезнаходженням Підрозділу і повинні на першу вимогу надаватися для вивчення і ревізії Президії Асоціації, Президенту та/або Ревізійній комісії Асоціації, а також відповідним контролюючим органам держави. 

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Підрозділ створюється на невизначений строк, але не більше строку діяльності Асоціації.

6.2. Рішення про припинення діяльності Підрозділу приймає Президія Асоціації, оформлює протокол про припинення діяльності Підрозділу та призначає голову та членів ліквідаційної комісії.

6.3. Ліквідація Підрозділу здійснюється ліквідаційною комісією.

6.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підрозділу.

6.5. Голова Підрозділу зобов’язаний протягом десяти днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності Підрозділу передати всю документацію ліквідаційній комісії.

6.6. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Президії Асоціації.

6.7. Загальні Збори Асоціації, Президія Асоціації та Президент Асоціації можуть вносити пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Положення.

6.8. Всі питання, що не врегульовані цим Положенням та внутрішніми документами Асоціації, які стосуються взаємовідносин між членами Асоціації та Підрозділом, вирішуються на підставі чинного законодавства України.

6.9. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президією Асоціації.

 

Президент

ВГО «Українська горіхова Асоціація»                                                           В. Пахно

                                

Календарь событий

Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Реклама

 

Яндекс.Метрика
https://www.facebook.com/

Украинская Ореховая Ассоциация © 2017
Разработка сайта