КОНЦЕПЦІЯ Розвитку горіхівництва в України.


                                                                                                                                       проект                                            

                                                                      

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від _________2017 р. № ___

 Концепція розроблена як доповнення Концепції розвитку сільських територій, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. за №9955-р.

Про схвалення Концепції розвитку горіхівництва в України.

 1. Схвалити Концепцію розвитку горіхівництва в України, що додається.
 2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Національною академією аграрних наук, заінтересованими органами виконавчої влади, громадськими організаціями розробити та подати у місячний строк Кабінетову Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленой цим розпорядженням.Прем’єр-міністр України   

Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Концепція

Основними причинами неналежного стану виробництва горіхоплідних культур є:

 • Відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на комплексний розвиток виробництва горіхоплідних культур, та ії переробки в аграрному секторі економіки;
 • Відсутність державної фінансової підтримки існуючих програм, спрямованих на розвиток горіхівництва;
 • Низький рівень диверсифікації економіки сільського господарства, що призводить до високого рівня безробіття та низьких доходів сільського населення, руйнування соціальної інфраструктури;
 • Низький рівень технічного забезпечення галузі горіхівництва.
 • Неврегульованість питання науково-технічного, технологічного й інформаційно-консультативного супроводження становлення та розвитку біологічного потенціалу горіхівництва;
 • Відсутності механізму взаємодії державних органів з суб’єктами підприємництва у сфері горіхового виробництва;
 • Обмеженість можливостей сільського населення для підвищення рівня своїх доходів;
 • Низький рівень підприємницької ініціативи (зокрема, Відсутність де яких Законів про розвиток горіхоплідних культур, через несприятливе податкове середовище, діяльність митної та фіскальної служби, неефективність економічних важелів сприяння розвитку підприємництва на селі з боку держави);
 • Неготовність територіальних громад та органів місцевого самоврядування до ініціювання та участі у розробки та вирішанні програм розвитку горіхового бізнесу;
 • Низький рівень розвитку системи кредитування, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, відсутність фінансового забезпечення з сторони держави;
 • невідповідність площ культивування горіхоплідних культур медичним потребам споживання горіха населенням України;
 • недостатня мотивація та підтримка з боку держави вирощування горіхоплідних культур на присадибних ділянках, лісосмугах, еродованих та мало гумусних землях і сільськогосподарських угіддях, які неефективно використовуються.
 • Недостатність та неефективне застосування природоохоронних заходів, відновлення та рекультивації деградованих земель;
 • Низький рівень інформаційної діяльності, спрямованої на створення позитивного іміджу українському горіху за кородоном. 

  Мета та строки реалізації Концепції

 • Мета Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку горіхівництва в України шляхом:
 • диверсифікації економічної діяльності аграрного виробництва;
 • створення та затвердження державної програми розвитку горіхоплідних культур на період 2016 до 2025 року
 • залучення фінансових ресурсів через державний, місцеві бюджети, інвестиції
 • впровадженні сучасних технологій вирощування, виробництва та глибокої переробки продукції горіхоплідних культур;
 • збільшення обсягів внутрішнього споживання та експорту.
 • Приведення законодавства у сфері розвитку горіхового виробництва у відповідність із стандартами ЄС.
 • Формування та реалізації державної політики, спрямованої на створення умов, що забезпечують розвиток промислової культури горіхоплідних культур на основі сортових типів насаджень;
 • залучення в ефективне використання сільськогосподарських мало- гумусних та інших земельних угідь, непридатних для вирощування польових сільськогосподарських культур;
 • створення рекреаційних зон, територій зеленого туризму, лісо та полезахисних насаджень, нових промислових садів горіхоплідних культур на площі понад 20000 гектарів.      
 • здійснення науково-технічних досліджень та впровадження їх результатів в галузі горіхівництва, включаючи створення нових високопродуктивних сортів:
 • запровадження підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі горіхівництва;
 • удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує та регулює господарський обіг сортів горіхоплідних культур.
 • Реалізація концепції розрахована на період до 2025 року.

 

 • Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми 
 • Основними завданнями Концепції є:
 • Визначальним фактором, що забезпечує розв’язання проблеми збільшення виробництва горіхів та продуктів переробки горіхоплідних культур, який багаторазово перевірений в провідних країнах Європейського Союзу, Китаї, США є науково-обгрунтований перехід від екстенсивної організаційно-економічної системи вирощування горіхоплідних культур на інтенсивну, створення умов для забезпечення комплексного розвитку виробництва, диверсифікації сільської економіки, збільшити доходи сільського населення.
 • задоволення потреб населення України в продукції горіхівництва та сировині для харчової, фармацевтичної деревообробної промисловості;
 • деверсифікація агропромислового сектору народного господарства України шляхом розширення плантацій горіхоплідних культур;
 • гармонізація державної політики України у відносинах, пов’язаних з використанням у господарчій діяльності еродованих та малопридатних для вирощування сільськогосподарських культур земельних угідь та особистих, індивідуальних ділянок;
 • розробка і реалізація Національної програми розвитку горіхової галузі аграрного виробництва. Основними параметрами програми є збільшення нових промислових горіхових садів на площі не менше 25 000 гектар до 2025 року; створення або реконструкція лісозахисних смуг горіхоплідними культурами на площі не менше 8 000 гектар, для чого забезпечити, шляхом організації нових розплідників, кількість щеплених, сортових саджанців в кількості 2.5 млн саджанців і 3.7 млн сіянців;
 • збільшення державної бюджетної підтримки розсадництва горіхоплідних культур;
 • підвищення конкурентноспроможності галузі горіхівництва та створення умов зростання обсягів експорту її продукції.Шляхи і способи розвязання проблемиВиконання Концепції здійснюватиметься шляхом віконня державної (галузевої) програми розвитку горіхового виробництва на період до 2025 року, комплексного впровадження організаційно – економічного механізму, фінансового та інформаційного забезпечення і державної підтримки розвитку виробництва горіхоплідних культур
 • Проблему збільшення виробництва горіхоплідних культур передбачається розв’язати шляхом:
 • формування та реалізації державної політики, спрямованої на створення умов, що забезпечують розвиток промислової культури горіхоплідних на основі сортових типів насаджень;
 • розробки та застосування сучасних технологій вирощування горіхоплідних культур;
 • залучення в ефективне використання сільськогосподарських мало гумусних та інших земельних угідь, непридатних для вирощування польових сільськогосподарських культур;
 • розширення площ під створення інтенсивних горіхових насаджень на площі близько 20000 гектарів, лісозахисних насаджень на площі близько 4000 га;
 • запровадження економічного стимулювання виконання заходів з вирішення задач Концепції.
 • здійснення науково-технічних досліджень та впровадження їх результатів в галузі горіхівництва, включаючи створення нових високопродуктивних сортів;
 • запровадження підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі горіхівництва;
 • удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує та регулює господарський обіг сортів горіхоплідних культур;
 • удосконалення митної та фіскальної систем з метою спрощення експорту горіха.
 • Проблема збільшення виробництва продуктів переробки горіхової сировини передбачається розв’язати шляхом:
 • розробки та застосування сучасних технологій переробки горіхової сировини;
 • розробки обладнання для переробки горіхової сировини;
 • сприяння формуванню культури споживання горіхової продукції населенням, розширення ринків збуту горіха і продуктів переробки горіха на території України;
 • сертифікації продукції за умовами вільної торгівлі по стандартам ЄС

 

 • Очікувані результати
 • У результаті реалізації Концепції планується досягнути таких цілей:
 • максимально наблизити вітчизняний споживчий попит до визначених Світовою організацією охорони здоров’я стандартів харчування -3,6 кг плодів горіхів на одну особу в рік, проти фактичних 1,9 кілограмів;
 • повністю задовольнити потреби зовнішнього ринку в продукції горіхівництва виробленої в Україні;
 • буде створено понад 17,5 тисяч додаткових робочих місць за рахунок розширення сортових насаджень в присадибному секторі від 55 до 65 тисяч гектарів;
 • Буде створено 20000 гектарів нових горіхових насаджень;
 • Місцеві бюджети отримають додаткові надходження;
 • покращиться фінансовий добробут селян, скоротиться кількість захворювань;
 • Різко зменшиться питома вага еродованих земель, підвищиться ефективність використання малогумусних та низькопродуктивних сільськогосподарських угідь.
 • країна до 2025 року додатково одержить понад 1400 млн. іноземної валюті.
 • Обсяг фінансових, матеріально – технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції.
 • Збільшення виробництва продуктів горіхівництва здійснюватиметься за рахунок:
 • коштів державного та місцевого бюджету, на розвиток садівництва та виноградарства, Державного фонду економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів, а також спеціальних програм, що запроваджуються для підтримки господарської діяльності індивідуальних присадибних господарств;
 • коштів спеціального фонду розвитку горіхівництва, який формується, як відрахування від експорту продукції;
 • коштів вітчизняних і зарубіжних приватних інвестицій. 

 

 • Реалізація Концепції дасть змогу збільшити виробництво і споживання плодів на одну людину до 3.6 кг. горіхів та продуктів переробки горіхоплідних культур (напоїв, борошна, емульсії, технічної й ароматичної олії, лаків, фарб, мастил, оліфи, парфумерних товарів, фармацевтичних препаратів, лікарських настоїв і витяжок, меблевої та іншої технологічної деревини), забезпечить конкурентноспроможнє функціонування ринку агропромислової продукції як в України, так ї за кордоном, підвищити ефективності використання земельних ресурсів в умовах розвитку процесів деградації та інших негативних тенденцій в змінах стану ґрунтового покриву, охорони і раціонального використання сільськогосподарських угідь, створити умови оздоровлення населення, поліпшить якість життя та економічне благополуччя населення.

 

 • Обсяг фінансування, матеріально – технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей бюджетів, розміру міжнародної допомоги та приватних інвестицій.
 • Матеріал підготував

  Президент «Української горіхової Асоціації»                               Володимир Пахно

Календарь событий

Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Реклама

 

Яндекс.Метрика
https://www.facebook.com/

Украинская Ореховая Ассоциация © 2017
Разработка сайта